• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Deklaracja dostępności

    •  

     Zespół Szkół nr 14 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 14 w Warszawie.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
     • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
     • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
     • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
     • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
     • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
     • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
     • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
     • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Dla strony https://zs14.edupage.org/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://zs14.edupage.org/ spełnia wymagania w 95,62 %
     Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Rejmer.
     • E-mail: zs14radek@wp.pl
     • Telefon: 22 6198694

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu Budynki Zespołu Szkół nr 14 są zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Józefa Szanajcy nr 5 i nr 17/19 w pobliżu Placu Hallera i ronda Starzyńskiego. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Plac Hallera tramwajowe 6,20,28, autobusowe 135,162,166,170,212,338 ; Rondo Starzyńskiego tramwajowe 1,6,18,28,41, autobusowe 170,409,500,509 ; Namysłowska róg Szanajcy autobusowe 135,212. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców Budynek zlokalizowany Warszawa ul. Józefa Szanajcy 5 Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Józefa Szanajcy. Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest na Placu Hallera . Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów. W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów. Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego. Pomoc pracownika szkoły jako tłumacza języka migowego jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i zabezpieczenia obecności pracownika znającego język migowy. Budynek zlokalizowany Warszawa ul. Józefa Szanajcy 17/19 Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Józefa Szanajcy. Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest na rogu ulic Namysłowskiej i Józefa Szanajcy. Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów. W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla interesantów natomiast przed budynkiem szkoły jest zlokalizowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego. Pomoc pracownika szkoły jako tłumacza języka migowego jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i zabezpieczenia obecności pracownika znającego język migowy.