• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Dla kandydata

     • Rekrutacja 2021

     •  

      ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 2021 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W WARSZAWIE    

          

      PODSTAWA PRAWNA

      1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016  roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
      2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6.
      3. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)
      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737).
      5. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

       

      Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji pod adresem https://warszawa.edu.com.pl

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty można przesłać do szkoły w formie skanów na adres technikumggd@gmail.com

      WYKAZ PRZYCHODNI  

      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY

      UWAGA! 

      W  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki / skany mogą być przesyłane na adres  technikumggd@gmail.com.

      W czasie trwania epidemii możliwe jest wysłanie kandydatowi skanu skierowania na badania lekarskie. (podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. oraz zmiany w ustawie o COVID-19).

       

      ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

      Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych wynosi 200.

      Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:

      1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

      1)   wynik przedstawiony w procentach z: 

               języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez 0,35.

              języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

       2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych   na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

           celującym – przyznaje się po 18 punktów;

           bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

           dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

           dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

          dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

       3. Przy rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:

       

       

      technik geodeta

      technik budowy dróg

      technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

       

      technik informatyk

      technik programista

      technik grafiki

      i poligrafii cyfrowej

       

      język polski

      matematyka

      język obcy

      geografia

       

       

       

      język polski

      matematyka

      język obcy

      informatyka

       

       

      język polski

      matematyka

      język obcy

      plastyka

       

       

      4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

      5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium (o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe), za:

         1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

                      a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

                        b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

                        c.tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

        2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

      1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
      2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
      3. planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
      4. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
      5. planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

       3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez   kuratora oświaty:

      1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
      2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  się 7 punktów,
      3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
      4.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
      5.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5  punktów,
      6.  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

       

      4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

      1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
      2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
      3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
      4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
      5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
      6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

        5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

             międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

            krajowym – przyznaje się 3 punkty,

           wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

           powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

       6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

      6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

      7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

       1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

          celującym – przyznaje się po 35 punktów,

          bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

          dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

         dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

         dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

       

      2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

        celującym – przyznaje się 30 punktów,

        bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

        dobrym – przyznaje się 20 punktów,

        dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

        dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

       

       3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. Przy czym przeliczana jest na punkty wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

      8. Kryteria różnicujące:

      1) w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (w pierwszej kolejności):

      1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej,
      1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
      2. kandydaci, którym ze względu na udokumentowane zdolności ustalono indywidualny tok nauki.

       

       2) Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie:

      1. wielodzietność rodziny kandydata,
      2. niepełnosprawność  kandydata,
      3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
      4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
      5. niepełnosprawność rodzeństwa   kandydata,
      6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
      7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       

      9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowego muszą złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie do 18 sierpnia 2020 roku. (w czasie trwania epidemii możliwe jest wysłanie kandydatowi skanu skierowania na badania lekarskie) W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      10. Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022:

        1 klasa kształcąca w zawodzie technik geodeta (angielski, niemiecki)  z rozszerzoną  matematyką,

       1 klasa kształcąca w zawodzie technik budowy dróg (angielski, niemiecki) z rozszerzonym językiem angielskim,

       1 klasa kształcąca w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (angielski, rosyjski) z rozszerzoną geografią,

       1 klasa kształcąca w zawodzie technik programista (angielski, niemiecki) z rozszerzoną matematyką,

       2 klasy kształcące w zawodzie technik informatyk (angielski, niemiecki/rosyjski) z rozszerzoną matematyką,

      1 klasa kształcąca w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej (angielski, niemieckim)  z rozszerzonym językiem angielskim.

       

       11. Tryb odwoławczy:

      Od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 05  sierpnia  2021 r. 

      Komisja rekrutacyjna uzasadnia odmowę przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia istnieję możliwość wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.  

       

      HARMONOGRAM

                              Data

      Postępowanie

      od 17 maja 2021 r. (poniedziałek)

      do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

      Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji.

       

      Od 25 czerwca 2021 r. (piątek)

      do 14 lipca 2021 r. (środa)

       

       

      09:00 - 15:00

      Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej                        i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone przez  szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku

      egzaminu ósmoklasisty można przesłać do szkoły w formie skanów na adres technikumggd@gmail.com

       

      od 17 maja 2021 r. do     26 lipca 2021 r.

      Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

      22 lipca 2021 r. (czwartek)

       

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       

      od 23 lipca 2021r. (piątek)

      do

      30 lipca 2021 r. (piątek)

       

      09:00 - 15:00

      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      do 2 sierpnia 2021r. (poniedziałek)

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych         i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

      2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

      Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.