• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Poznaj nasze zawody...

   • Technik Budowy Dróg
    • Technik Budowy Dróg

    • 14.03.2021 21:29
    • Czym się zajmuje technik budowy dróg...
     Zobacz film
    • Opis zawodu:

     Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk, autostrad oraz budową i eksploatacją obiektów inżynierskich. Może wykonywać także prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, badaniem materiałów i nawierzchni drogowej. Technik sporządza projekty dróg, ulic, planuje ich odwodnienie, układ zieleni. Sprawuje nadzór nad pracami drogowymi. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego do spraw komunikacji lub drogownictwa we współpracy z władzami  gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji.

     Technik budowy dróg wykonuje pracę w terenie może też pracować w urzędach administracji drogowej, pracowniach projektowych, laboratoriach drogowych. Technika budowy dróg powinna charakteryzować umiejętność współpracy w zespołach oraz współpraca ze zwierzchnikami i nadzorem technicznym.

     Uzyskane kwalifikacje:

     W  trakcie nauki technik budowy dróg zdobywa dwie kwalifikacje:

     • BD.01 – Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
     • BD.25 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

     Po ukończeniu szkoły absolwent może:

     • Uzyskać tytuł technika budowy dróg po zdaniu dwóch wyżej wymienionych kwalifikacji
     • Przystąpić do matury i kontynuować naukę na studiach wyższych
     • Podjąć pracę zawodową
     • Uzyskać uprawnienia budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami

      

     Technik budowy dróg to zawód dla Ciebie, jeśli:

     • Masz dobrą orientacje w terenie
     • Masz umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
     • Lubisz pracę w terenie
     • Lubisz przebywać wśród ludzi – praca zespołowa
     • Podoba Ci się praca na komputerach – projektować

      

     Technik budowy dróg znajduje zatrudnienie:

     • W oddziałach GDDKiA
     • W wojewódzkim lub Powiatowym Zarządzie Dróg
     • Firmach drogowo – mostowych
     • Wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych
     • Laboratoriach drogowych
     • Biurach projektowych
     • Prowadzić własną firmę ( działalność gospodarcza)
     • Kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych.

      

     Czego nauczysz się u Nas?

      

     • Czytać i opracowywać dokumentację techniczną
     • Wykonywać rysunki technicznie w programie AutoCad
     • Wykonywać kosztorysy w oparciu o prowadzeniu robót drogowych
     • Wykonywać obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji mostowych.
     • Wykonać projekt odcinka drogi, obiektu mostowego

     Młodzież oprócz przedmiotów teoretyczny odbywa dwutygodniowe praktyki zawodowe po klasie drugiej. Są to praktyki w terenie prowadzone przez nauczycieli. Mają one za zadanie zapoznać uczniów z technologią wykonywania nawierzchni drogowej oraz ze sprzętem stosowanym do ich wykonania. W klasie drugiej uczniowie odbywają praktykę zawodową trzy godziny tygodniowo, w trakcie, której uczą się zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych niezbędnych do projektowania dróg. Jest praktyka w terenie. Po klasie trzeciej uczniowie maja czterotygodniową praktykę w  przedsiębiorstwach drogowych gdzie zapoznają się z ich  funkcjonowaniem oraz organizacją  robót w terenie

     Nauczane przedmioty:

     Przedmioty zawodowe teoretyczne:

     • Budowa i utrzymanie dróg
     • Budowa i utrzymanie obiektów mostowych
     • Technologia robót ziemnych
     • Kosztorysowanie
     • Podstawy budownictwa
     • Maszyny drogowe
     • Język zawodowy angielski

      

     Przedmioty zawodowe praktyczne:

     • Rysunek techniczny
     • Pracownia dokumentacji drogowej
     • Pracownia dokumentacji obiektów mostowych
     • Pracownia materiałoznawstwa drogowego
     • Pracownia dokumentacji kosztorysowej.
     • Praktyka zawodowa
    • Wróć do listy artykułów