• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Poznaj nasze zawody...

   • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
    • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

    • 14.03.2021 21:26
    • Zobacz film
     Czym zajmuje
     technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej...
    • Opis zawodu

      

     Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej oraz ze spalania biomasy i odpadów. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe.

      

     Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń i systemów, a następnie późniejsze ich nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją, montażem i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.

      

     W ramach wykonywanych zadań technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz sprawuje nadzór nad utrzymaniem ich prawidłowego funkcjonowania, a także:

      

     • doradza w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;

      

     • posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonuje szkice i rysunki schematyczne dotyczące montażu urządzeń i systemów;

      

     • ustala, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych;

      

     • sporządza kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;

      

     • organizuje stanowiska pracy, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;

      

     • kieruje pracą brygady roboczej oraz organizuje przebieg prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remonto-wych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
     • przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;

      

     • nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych, energetycznych i grzewczych;

      

     • bierze udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej - wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.

      

      

     Uzyskane kwalifikacje:


     W trakcie nauki w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

     ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

     ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

      

     Predyspozycje kandydata

      

     Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien mieć zdolności manualne i techniczne przydatne przy posługiwaniu się podczas pracy różnymi narzędziami i urządzeniami. Szczególnie istotna jest ogólna sprawność fizyczna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek i stres, sprawność układu kostno-stawowego oraz układu mięśniowego (osoby pracujące w tym zawodzie przez większą część dnia są w ruchu), a także odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Podczas prac m.in. z urządzeniami pomiarowymi ważną cechą jest dobry wzrok i koordynacja wzrokowo – ruchowa. Wymagana jest umiejętność koncentracji, dokładność, spostrzegawczość, sumienność a przy tym podzielność uwagi.

      

     Możliwość podjęcia pracy zawodowej

      

     Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie:

     • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
     • w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
     • w serwisach w/w urządzeń,
     • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
     • hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
     • centrach ekologicznych systemów grzewczych,
     • w ramach własnej działalności gospodarczej.

      

     Realizacja programu nauczania

      

     Odbywa się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, programów komputerowych do projektowania, przedmiarowania, kosztorysowania, grafiki komputerowej, w Centrum Kształcenia Zawodowego, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, we współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu, wykonawstwie i dystrybucji systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz z wyższymi uczelniami technicznymi.
      

     Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych specjalistycznych firmach branżowych na podstawie umów podpisanych przez Szkołę, część zajęć z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego realizowanych jest w Centrum Kształcenia Praktycznego.

      

      

     Nauczane przedmioty zawodowe

      

     Przedmioty teoretyczne:

      

     Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

     Systemy energetyki odnawialnej

     Podstawy budownictwa

     Kosztorysowanie

     Język angielski zawodowy

      

     Przedmioty praktyczne:

      

     Montaż systemów energetyki odnawialnej

     Obsługa systemów energetyki odnawialnej

     Pracownia dokumentacji kosztorysowej

     Dokumentacja techniczna w budownictwie

     Rysunek techniczny

     Praktyki zawodowe

      

      

    • Wróć do listy artykułów