• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowa
 • Aktualności

      • Dzień otwarty online

      • Zapraszamy na dzień otwarty online dla uczniów szkół podstawowych

       27.05.2020r godz. 16.00-17.00 (platforma GSuite - link do spotkania udostępnimy wkrótce)

        

      • Procedury bezpieczeństwa w trakcie egzaminu maturalnego oraz zawodowego w czasie epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Nr 14

      • 1. Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy szkoły zostają powiadomieni drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny lub informacja na stronie szkoły) o zakazie przyjścia na egzamin oraz zakazie wstępu do budynków i pomieszczeń Zespołu Szkół:

       - osób z występującymi objawami zakażenia wirusem COVID-19 (gorączka, kaszel, problemy  z oddychaniem),

       - osób przebywających w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       2. Powyższe zakazy dotyczą zdających, pracowników szkoły i każdej innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu.

       3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

       4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

       5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

       5. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

       6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

       7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

       8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

       9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

       10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

       11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

       - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

       - wychodzi do toalety,

       - podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),

       - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.         

       12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

       14. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

       15. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

       16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

       a. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach),

       b. wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

       c. wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),

       d. zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20- minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),

       e. w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany,

       f. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin,

       g. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły,

       h. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

       O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

       17. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

       18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

      • Tak żyć jak żyłem, warto było

      • Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Jakub Stefanowicz z klasy 3bc zajął pierwsze miejsce w VII Warszawskim Konkursie "Tak żyć jak żyłem, warto było" w kategorii szkół ponadpodstawowych.

       Gratulujemy!

     • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A okręg mazowiecki - wyniki eliminacji okręgowych 2019/2020       
      • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A okręg mazowiecki - wyniki eliminacji okręgowych 2019/2020       

      •  

       Sponsor Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  

        

       Do zawodów III stopnia – Etap Ogólnopolski - zostały zakwalifikowane następujące prace:

        

       Kategoria R – pomysł techniczny

        

       Tytuł pracy:  Blind Vision – system wspomagający orientację w terenie dla osób niewidomych

                   Autorzy:  Kamil Kośnik

                                Jakub Twardowski

                                Kacper Orłowski

                  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1;

                              ul. Wiśniowa 56; 02-520 Warszawa

                  opiekun: Andrzej Wrona

        

       Tytuł pracy:  Wózek dziecięcy ze wspomaganiem elektrycznym

                   Autorzy:  Adam Makowski

                                 Bartosz Babolewski

                   Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

                                ul. Sadkowska 19; 26-600 Radom

                  opiekun: Marcin Makowski

                    

       Kategoria U – usprawnienia softwarowo – techniczne

        

       Tytuł pracy:  Innowacyjny moduł kontroli lotu w dronach wyczynowych

                   Autorzy:  Kamil Kośnik

                                 Jakub Twardowski

                                 Kacper Orłowski

                   Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

                                ul. Wiśniowa 56; 02-520 Warszawa

                   opiekun: Andrzej Wrona

        

       Tytuł pracy:  Elektroniczna laska dla niewidomych

                     Autorzy:  Mateusz Drabik

                  

                     Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

                                 ul. Sadkowska 19; 26-600 Radom

                     opiekun: Marcin Weselski     

        

       Kategoria P – pomoc dydaktyczna

        

       Tytuł pracy: Przewodnik po elementach indukcyjnych oraz samodzielnym nawijaniu silników bezszczotkowych BLDC przy użyciu autorskiego urządzenia

                     Autorzy:  Kamil Kośnik

                                   Jakub Twardowski

                                   Kacper Orłowski

                   Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

                                  ul. Wiśniowa 56; 02-520 Warszawa

                   opiekun: Andrzej Wrona

        

       Tytuł pracy: Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HM1 sterującego przemysłowym transportem taśmowym za pomocą falownika oraz badania zaawansowanych czujników optycznych wraz z elementami pneumatycznymi. Przygotowanie instrukcji do prowadzenia ćwiczeń symulujących realne warunki industrialne.

                      Autorzy:  Jakub Kierasiński

                                      Piotr Krzyczkowski

                      Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

                                     ul. Sadkowska 19; 26-600 Radom

                     opiekun: Marcin Makowski

                    

       Tytuł pracy:  Stanowisko dydaktyczne do badania efektów działania pola elektromagnetycznego

                     Autorzy:  Mikołaj Jakub Tupaj

                     Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1; Technikum Mechatroniczne nr 1;

                                   ul. Wiśniowa 56; 02-520 Warszawa

                    opiekun: Leszek Garbala

        

       Kategoria E – pomysł ekologiczny

        

       Tytuł pracy: Krajobraz kulturowy Wisły na odcinku praskim oraz możliwości ochrony i zagospodarowania

                     Autorzy:  Olga Katarzyna Łopacka

                                    Wiktoria Szmagała

                                    Juliusz Cezary Kania

                     Zespół Szkół nr 14 w Warszawie; Technikum Geodezyjne;

                                   ul. Szanajcy 5; 03-481 Warszawa

                     opiekun: Sylwia Mikulska

        

       Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości  blok B - wynalazczość

       wyniki eliminacji okręgowych Okręgu Mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020

        

       Angelika Masiarz

       VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu

       opiekun - Adam Duszyk

       45,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Krzysztof Dziardziel

       Akademeia High School

       43,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Aleksandra Korcz

       VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu

       opiekun -Jolanta Skuza

       39,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Michał Nowakowski

       Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

       opiekun -Marcin Makowski

       38,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Paweł Majewski

       I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

       32,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Wiktoria Trynkos

       VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu                                 

       opiekun -Adam Duszyk

       32,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Maciej Kempczyński

       Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie

       opiekun -Przemysław Grochowski

       27,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Bartek Tetkowski

       Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie

       opiekun -Przemysław Grochowski

       26,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Filip Rafalik

       Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

       opiekun -Marcin Makowski

       24,00/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Karol Kozłowski

       Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie

       opiekun -Przemysław Grochowski

       19,50/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Wojciech Leśniewski

       Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

       opiekun -Marcin Makowski

       17,50/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Piotr Sobczak

       Zespół Szkół Technicznych im Tadeusza Kościuszki w Radomiu

       opiekun -Edyta Kozłowska – Wolska i Paweł Wolski

       13,50/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

       Piotr Pawlikowski

       Zespół Szkół Technicznych im Tadeusza Kościuszki w Radomiu

       opiekun -Edyta Kozłowska – Wolska i Paweł Wolski

       9,50/60 - Wynik uzyskany przez uczestnika

        

        

        

        

      • Wyznanie belfrów w czasie zarazy...

      • Nauczyciele naszego technikum są zgodni: szkoła w czasie zdalnego nauczania, jednak nie jest taka sama...

      • Ósmoklasisto - wybieraj mądrze!

      • Ósmoklasisto - zbliża się ważny moment wyboru szkoły ponadpodstawowej. Zapoznaj się z podsowymi informacjami na temat naszego technikum, placówki będącej w czołówce najlepszych szkół technicznych w Warszawie, która może poszczycić się, m.in. stuprocentową zdawalnością matur i „Złotą Tarczą” przyznawaną przez miesięcznik Perspektywy. Mamy nadzieję, że zaprezentowane informacje pomogą Ci w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

       Wejdź w link poniżej i poznaj nasze zawody.

      • Druk 3D

      • Technologia druku 3D niesie ze sobą szereg możliwości, coraz chętniej wykorzystywanych w polskich szkołach czy uczelniach. Uczniowie nabywają kolejne umiejętności, które już niebawem mogą okazać się kluczowe chociażby na rynku pracy. Zakupiliśmy dwie profesjonalne drukarki 3DGence DOUBLE P255, na potrzeby nauki druku przestrzennego.
       Nasza szkoła podąża za wyzwaniami stawianymi przez współczesny świat kolejnym pokoleniom, wchodzącym na rynek pracy. Zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, młodzi ludzie powinni wykazywać się nie tylko samą wiedzą, ale również umiejętnościami jej praktycznego zastosowania. Nic więc dziwnego, że drukarki 3D są już czymś oczywistym na kierunkach mechanicznych, graficznych, a nawet lekarskich. Plastikowe modele, które będzie można przygotować na potrzeby zajęć pomogą nie tylko lepiej zapamiętywać, ale przede wszystkim zrozumieć nowe zagadnienia. Poprawią orientację i wyobraźnię przestrzenną, z którą uczniowie coraz częściej mają problem.