• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Informacje prawne

   •  

    Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie

    Zespół Szkół nr 14 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Data publikacji strony internetowej: 20.03.2020

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2021

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Dla strony https://zs14.edupage.org/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

    Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ),

    z którego wynika, że strona internetowa https://zs14.edupage.org/ spełnia wymagania w 95,62 %

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Rejmer zs14radek@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6198694. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    Sposób dojazdu

    Budynki Zespołu Szkół nr 14 są zlokalizowane w Warszawie  przy ulicy Józefa Szanajcy nr 5 i nr 17/19  w pobliżu Placu Hallera  i ronda Starzyńskiego. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Plac Hallera tramwajowe 6,20,28, autobusowe 135,162,166,170,212,338 ; Rondo Starzyńskiego tramwajowe 1,6,18,28,41, autobusowe 170,409,500,509 ; Namysłowska róg Szanajcy autobusowe 135,212.

    Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

    Budynek zlokalizowany Warszawa ul. Józefa Szanajcy 5

    Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Józefa Szanajcy. Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest na Placu  Hallera . Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów. W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów. Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego. Pomoc pracownika szkoły jako tłumacza języka migowego jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i zabezpieczenia obecności pracownika znającego język migowy.

    Budynek zlokalizowany Warszawa ul. Józefa Szanajcy 17/19

    Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Józefa Szanajcy. Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest na rogu  ulic Namysłowskiej i Józefa Szanajcy. Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów. W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla interesantów natomiast przed budynkiem szkoły jest zlokalizowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego. Pomoc pracownika szkoły jako tłumacza języka migowego jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i zabezpieczenia obecności pracownika znającego język migowy.

    Raport   raport_ostanie_zapewnienia_dostepnosci__zs14_z_16.03.2021wydruk.pdf

     

     

     

     

     
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać