• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Pedagog szkolny

     • Zadania pedagoga

     • Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

      § 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

      1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

      2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

      3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

      4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

      5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

      6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

      7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

      8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

      a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

      b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

      Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

      • Zajęcia integracyjne 
      • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, )
      • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia), 
      • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym, 
      • Porady dla uczniów, 
      • Porady, konsultacje dla rodziców, 
      • Porady i konsultacje dla nauczycieli. 
      • Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
      • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
      • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
      • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.