• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowa
 • Pedagog i psycholog

    • Stypendia i pomoc materialna

    • STYPENDIUM SZKOLNE  2019/2020

     może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie m. st Warszawy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

     bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

     Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł netto (do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych oraz 500+)

     Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego lub pobrać tutaj

     Wnioski wypełnia i składa Rodzic lub pełnoletni uczeń w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019!

     Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

      ZASIŁEK SZKOLNY

     może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (poważne choroby i śmierć członków rodziny, ataki żywiołów).

     O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

     Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego lub pobrać tutaj

     STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”

     Stypendium to może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych.

     Stypendium może zostać przyznane w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.

     Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach środków OPS dyrektor szkoły może przyznać stypendium "Posiłek dla ucznia" na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.

     Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego.

      WYPRAWKA SZKOLNA  2019/20

     Dofinansowanie podręczników  dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymienionych w Rozporządzeniu, tj.: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnoscią intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

     Wnioski o wyprawkę należy złożyć w szkole do 11 września 2019r!

     Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego lub pobrać tutaj

     Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.