• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Pedagog szkolny

     • Stypendia i pomoc materialna

     • STYPENDIUM SZKOLNE i ZASIŁEK LOSOWY  2020/21

      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły - w terminie do 15 września 2020.
      Podobnie - wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do dyrektora ośrodka pomocy społecznej.
      Każdy, kto poweźmie wiadomość o sytuacji uzasadniającej udzielenie pomocy uczniowi lub słuchaczowi powinien zasygnalizować ten fakt w dowolnej formie Prezydentowi m.st. Warszawy lub dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej, bądź dyrektorowi szkoły ucznia.
      Realizacja przyznanych świadczeń socjalnych następuje za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
      Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. nie więcej niż 528 zł na osobę miesięcznie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajściach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników, przyborów szkolnych, komputerów stacjonarnych, laptopów, zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych..

      O zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

       

      STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”

      Stypendium to może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych.

      Stypendium może zostać przyznane w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.

      Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach środków OPS dyrektor szkoły może przyznać stypendium "Posiłek dla ucznia" na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.

      Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego.

       WYPRAWKA SZKOLNA  2020/21

      Warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

      W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6, 8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Wnioski o wyprawkę należy złożyć w szkole do 11 września 2020r do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku wraz z instrukcją na stronie Biura Edukacji