• Zespół Szkół Nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5Strona domowaHerb Polski
 • Doradztwo zawodowe

     •  

       

      WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

      w ZESPOLE SZKÓŁ NR 14

       

      1.  AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO:

      1.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z  późn. zm.) - https://liblink.pl/v5jNZizLLp
      2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845
      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416)
      4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.)
      5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199) - https://liblink.pl/f2DCfDI0fF
      6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 7.
      7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 1152. 
      8. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.: - https://liblink.pl/x1kSIbHZ6thttps://liblink.pl/ZuGFvWYyGE
      9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591) - https://liblink.pl/WO6G6Fbbgc

       

      2. CELE WSDZ

      1. Przygotowanie do dalszego kształcenia, do roli pracownika na współczesnym rynku pracy.
      2. Wzmacnianie myślenia o karierze zawodowej w perspektywie procesu podejmowania decyzji.
      3. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
      4. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
      5. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
      6. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno zawodowej.
      7. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach wyższych.
      8. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
      9. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły.
      10. Przygotowanie ucznia do roli pracownika na obecnym rynku pracy, samodzielności w różnych sytuacjach życiowych.
      11. Wzrost świadomości u uczniów dotyczący odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową.

       

      3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
      1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14
      2. Koordynator doradztwa zawodowego
      3. Nauczyciele przedsiębiorczości
      4. Pozostali nauczyciele oraz wychowawcy klas

       

      4. REALIZACJA PROGRAMU
      Program doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Nr 14 realizowany jest poprzez zajęcia przeznaczone dla poszczególnych klas:
      Moduł I (klasy pierwsze) – samopoznanie: zainteresowania, umiejętności, praca w zespole.
      Celem jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania siebie i odpowiedzi m.in. na pytania:
      • Co najbardziej lubię robić?
      • Co mnie naprawdę pasjonuje?
      • W jakich sytuacjach mam najwięcej energii?
      • W jakich dziedzinach życia czuję się najlepiej?
      • Jakie miejsce zajmuję w grupie?
      • Jakie są moje mocne i słabe strony?
      • Jak radzić sobie ze stresem?
      Moduł II (klasy drugie) - Rynek edukacji i pracy: kierunki studiów, postawy wobec edukacji i pracy, wartości , analiza rynku pracy, podejmowanie działalności gospodarczej.
      Celem jest uzyskanie przez uczniów odpowiedzi na pytania:
      • W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?
      • Co według mnie znaczy interesująca praca? Jakie warunki musi spełniać taka praca?
      • Jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy?
       
      Moduł III (klasy trzecie i czwarte) - Podejmowanie decyzji: wyznaczanie celów, etapy, tworzenie różnych ścieżek edukacyjno-zawodowych, Planer Kariery, dokumenty aplikacyjne.
      Celem jest znalezienie odpowiedzi m.in. na pytania:
      • Czy będę kontynuować naukę po ukończeniu szkoły?
      • Jaką wybrać uczelnię?
      • A może założę własną firmę?
      • Może potrzebuję specjalistycznej wiedzy?
      • Czy nie warto ujrzeć siebie za rok na jakimś kursie?
      • Gdzie mogę uzyskać pomoc?
      • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
      • W jaki sposób poruszać się na rynku pracy (poszukiwanie i utrzymywanie pracy, poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa).
      • Jak przygotować się do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie.
       

      5.  WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ DORADZTWEM EDUKACYJNO –

           ZAWODOWYM

      1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
      2. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
      3. Powiatowy Urząd Pracy
      4. Uczelnie Wyższe
      5. Biura Karier
      6.  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)
      7.  Przedstawiciele firm i przedsiębiorcy.

       

       

      6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

      1. Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów. 
      2. Lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.
      3. Wykształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
      4. Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych 
       z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. 
      5. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 
      6. Świadome, trafne decyzje edukacyjne i zawodowe. 
      7. Wzrost mobilności zawodowej absolwentów.
      8. Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły, a potem pracy jako konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

       

      7. EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

      Ewaluacja pozwoli na  ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Zespół wychowawczy przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na zakończenie roku szkolnego, której celem będzie pozyskanie informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w szkole.

       

      Harmonogram działań edukacyjno- zawodowych

       

      Moduł I (klasy pierwsze) – samopoznanie: zainteresowania, umiejętności, praca w zespole.

      Treści programowe

      Forma realizacji

      Osoba odpowiedzialna

      Realizatorzy

      Termin realizacji

      Poznajmy się

       

      Warsztaty integracyjne

      Pedagog

      wychowawca

      wrzesień

      Poznajemy swoją osobowość – temperament (wpływ predyspozycji psychofizycznych na wybór zawodu,)

      testy, gry i zabawy

      Pedagog

      wychowawca

      wrzesień

      Analiza swoich mocnych i słabych stron

      wykonywanie analizy SWOT, testy

      wychowawca

      październik

      Moje wartości i cele życiowe (określenie własnych wizji rozwoju osobowego)

       

      Zajęcia warsztatowe

      wychowawca

      październik

      Podejmowanie decyzji (proces podejmowania decyzji, środki do osiągnięcia celu, identyfikacja trudności i czynników wspomagających podjęcie decyzji.

      Zajęcia warsztatowe

      Pedagog, psycholog, wychowawca

      luty

      Prawa i obowiązki w demokratycznym państwie

       

      Lekcje historii i WOS

      Nauczyciel historii, WOS

      Praca ciągła

      Gospodarka rynkowa (uświadomienie konieczności stałej aktywności zawodowej i tworzenie poprawnych relacji międzyludzkich w miejscu nauki i pracy)

       

      Lekcje z poszczególnych przedmiotów

      Nauczyciele wszystkich przedmiotów

      Praca ciągła

      Organizacja pracy i przepisy bhp – zasady prawidłowego korzystania z komputera

      Zajęcia praktyczne

      nauczyciel informatyki

      marzec

      Internetowe poszukiwania

      psychozabawy w Internecie np. „Jaki jestem? – poznawanie osobowości

      nauczyciel informatyki

      marzec

      Poznajemy siebie – swoje uzdolnienia, zainteresowania i style uczenia

      Ankieta – style uczenia

      wychowawca

      wrzesień

      Pragnienia i cele życiowe

       

      warsztaty

      Wychowawca,

      listopad

      Moduł II (klasy drugie) - Rynek edukacji i pracy: kierunki studiów, postawy wobec edukacji i pracy, wartości , analiza rynku pracy, podejmowanie działalności gospodarczej.

       

      Treści programowe

      Forma realizacji

      Osoba odpowiedzialna

      Realizatorzy

      Termin realizacji

      Moje plany edukacyjno – zawodowe

      ankiety, ścieżki karier, uzupełnianie portfolio „Indywidualny Projekt Kariery, testy psychologiczne

       

      Nauczyciel przedsiębiorczości

      październik

      Jak się uczyć, by osiągnąć sukces?

      Warsztaty z psychologiem  Poradni –Psychologiczno - Pedagogicznej

      Pedagog

      Psycholog PPP

      Wychowawcy

      Pozostali nauczyciele

      Praca ciągła

      Gospodarowanie czasem, umiejętność dobrego zarządzania własnym czasem

       

      Godziny wychowawcze

      Wychowawcy

       

      Praca ciągła

      Komunikacja interpersonalna

       

      Zajęcia warsztatowe

      Pedagog

      Psycholog PPP

       

      marzec

      Gospodarka rynkowa (znaczenie prowadzenia negocjacji rynkowych i tworzenia poprawnych relacji w miejscu pracy)

       

       

      Warsztaty

       Lekcje

      Doradca zawodowy PPP

      Nauczyciel przedsiębiorczości

      II semestr

      Przedsiębiorstwo – podmiot gospodarki rynkowej (odpowiedzialność indywidualna i grupowa, zasady racjonalnego gospodarowania, awans zawodowy pracowników.

      Zdolności i umiejętności organizacyjne, umiejętności wymagane do rozpoczęcia działalności gospodarczej

       

       

       

      Warsztaty „ Ja na zmieniającym się rynku pracy”

      Pedagog

      Stop – klatka

      Doradca zawodowy PPP

      listopad

      Struktura zatrudnienia w regionie

      Migracja zarobkowa

      Lekcje geografii i WOS

      Nauczyciel geografii, przedsiębiorczości

       

      I semestr

      Prawo pracy

       

      Nauczyciel przedsiębiorczości, nauczyciele zawodowcy

      Praca ciągła

      Mój rozwój zawodowy (tworzenie ścieżki kariery zawodowej)

      Lekcje przedsiębiorczości

      Nauczyciel przedsiębiorczości, doradca zawodowy z PPP

      listopad

      Lokalny i krajowy rynek pracy (dokumentacja obowiązująca podczas ubiegania się o pracę – pisanie CV i listów motywacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna)

       

      Lekcje informatyki, j. polskiego, przedsiębiorczości

      Nauczyciel j. polskiego, przedsiębiorczości oraz informatyki

       

      Praca ciągła

       

       

      Moduł III (klasy trzecie i czwarte) - Podejmowanie decyzji: wyznaczanie celów, etapy, tworzenie różnych ścieżek edukacyjno-zawodowych, Planer Kariery, dokumenty aplikacyjne.

       

      Treści programowe

      Forma realizacji

      Osoba odpowiedzialna

      Realizatorzy

      Termin realizacji

      Oferta edukacyjna dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej (system edukacji, zasady rekrutacji, preferencje dla niektórych kandydatów)

       

      Spotkania edukacyjne

      Pedagog szkolny, doradca zawodowy, przedstawiciele uczelni wyższych

      marzec

      Stres pod kontrolą

      Zajęcia warsztatowe 

      psycholog

      II semestr

      Życie rodzinne a kariera zawodowa

      Zajęcia warsztatowe na 

      godzinie wychowawczej

      pedagog,

      wychowawcy

       

      Praca ciągła

      Poznajemy programy rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, kluby pracy, biura karier, szkolenia, i Informacji Zawodowej)

      Zajęcia warsztatowe na 

      godzinie wychowawczej

      Mobilne Centra Karier wychowawcą, doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem

       

      Luty

      czerwiec

      Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w konkretnym zawodzie

      Lekcje z przedmiotów zawodowych

      T. geodeta – P. Mikulska

      T. drogownictwa – P. Garwacki

      T. Geolog – P. Wrzesińska

      Pozostali nauczyciele zawodowcy

      Wrzesień- luty

      Nabywanie przez uczniów pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach realizacji praktyk zawodowych

      Praktyki zawodowe, konsultacje indywidualne          i grupowe z opiekunami praktyk

      Kierownik szkolenia praktycznego                      Opiekunowie praktyk   

      Wrzesień/ październik

      Ja na zmieniającym się rynku pracy

      projekt "Perspektywy. Ja na zmieniającym się rynku pracy" – warsztaty oraz coaching zawodowy dla uczniów

       

      Pedagog

      Doradcy zawodowi/trenerzy ze Stop - klatki

      Listopad/ grudzień

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Realizacja treści doradczych na zajęciach dydaktycznych:

       

      1. godzina wychowawcza – integracja zespołu klasowego, działalność na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

      2. podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną działalność gospodarczą, biznesplan, słabe i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole.

      3. geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie.

      4. język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi wsi, kultura słowa, komunikacja społeczna, elementy autoprezentacji, skuteczność komunikacji, redagowanie podań, pism urzędowych, e-maili.

      5. języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny, elementy autoprezentacji.

      6. WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym.

      7.historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa.

      8.biologia – choroby zawodowe, choroby cywilizacyjne, skutki długotrwałego stresu.

      9. informatyka – wysyłanie korespondencji seryjnej, redagowanie tekstu, wyszukiwanie wiadomości w Internecie, logowanie się do portali oferujących pracę.

      10. przedmioty zawodowe - prowadzenie własnej działalności gospodarczej w konkretnym zawodzie.

      11. pozostałe lekcje przedmiotowych wg podstawy programowej.